วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อภิญญา 6

อภิญญา คือ ความรู้ยิ่ง, ความรู้เจาะตรงยวดยิ่ง, ความรู้ชั้นสูง

มี 6 อย่างคือ
1. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้
2. ทิพพโสต หูทิพย์
3. เจโตปริยญาณ ญาณที่ให้ทายใจคนอื่นได้
4. ปุพเพนิวาสานุสติ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้
5. ทิพพจักขุ ตาทิพย์
6. อาสวักขยญาณ ญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไป,
5 อย่างแรกเป็นโลกียอภิญญา ข้อสุดท้ายเป็นโลกุตตรอภิญญา

จาก: พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
http://84000.org/tipitaka/dic/

(*** Blogger Ekk - อภิญญา 5 ข้อแรก บุคคล แม้เป็นปุถุชน ผู้มีความพากเพียร ไม่ลดละในการบำเพ็ญ ก็สามารถลุถึงได้ แต่ก็อาจเสื่อมถอยลงไปได้ในภายหลัง หากฌานที่เคยได้นั้นเสื่อมลง ซึ่งศัตรู หรือข้าศึกแห่งฌาน ได้แก่ นิวรณ์ 5, กามคุณ 5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) เป็นต้น เว้นเสียแต่บุคคลนั้นสามารถสำเร็จอาสวักขยญาณ ข้ามพ้นภูมิปุถุชน สู่ภูมิอรหันตบุคคล จึงจะสามารถรักษาอภิญญาอื่นๆ ทั้ง 5 ข้อแรก ได้ยั่งยืนตลอดไป)

บางตอนจาก บทนำ ในหนังสือทิพยอำนาจ โดยพระอริยคุณาธาร (ปุสโส เส็ง, ป.ธ. 6)

"...ในทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงอำนาจที่ว่านี้และเรียกชื่อว่า ทิพพจักขุ ตาทิพย์, ทิพพโสต หูทิพย์ คล้ายจะยืนยันว่ามีอำนาจทิพย์ในร่างกายมนุษย์นี้ด้วย แต่นักศึกษาทางพระพุทธศาสนาโดยส่วนมากมองข้ามไป ไม่ได้สนใจศึกษาเพื่อพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ เมื่อมีใครพูดถึงเรื่องนี้ก็มักตำหนิหาว่างมงาย เชื่อในสิ่งซึ่งไม่อาจเป็นได้ หาได้เฉลียวใจไม่ว่า พระบรมศาสดาเป็นผู้ทรงแสดงไว้ ทั้งปรากฏในพระประวัติของพระองค์ว่าทรงสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างดีด้วย น่าที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ความจริงกันดูบ้าง จะเป็นสิ่งไร้สาระเทียวหรือ ถ้าจะทำการพิสูจน์วิชาหูทิพย์ ตาทิพย์ ให้ทราบความจริงอย่างมีหลักฐาน ข้าพเจ้า (พระอริยคุณาธาร) กลับเห็นว่า จะเป็นทางช่วยให้พระพุทธศาสนาเด่นขึ้นอีก เพราะสิ่งใดที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ ซึ่งปรากฏมีอยู่ในพระไตรปิฎก หากเราพิสูจน์ให้เห็นจริงว่า สิ่งนั้นเป็นได้ตามที่ดำรัสไว้ ก็ย่อมเป็นพยานแห่งพระปัญญาของพระบรมศาสดา..."

"... อำนาจลึกลับมหัศจรรย์ เกินวิสัยสามัญมนุษย์นั้น แม้มิได้ตรัสเรียกว่า ทิพยอำนาจ โดยตรงก็ตาม ก็ได้ทรงกล่าวถึงอำนาจนั้นไว้แล้วอย่างพร้อมมูล และตรัสบอกวิธีปลูกสร้างอำนาจนั้นขึ้นใช้อย่างดีด้วย เป็นการพอเพียงที่เราจะสันนิษฐานว่า พระบรมศาสดาได้ทรงบรรลุอำนาจนั้นทุกประการ และทรงใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลมาแล้ว ในสมัยยังทรงพระชนม์อยู่..."

***********************
คำชี้แจง จาก Blogger Ekk

อันเนื่องมาจาก เธอ...คนนั้น
ผู้เป็นบุคคลอันเป็นที่รักและเป็นกัลยาณมิตรคนสำคัญยิ่งของผม
เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ผมเกิดความสนใจจริงจัง ได้ทำการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเรื่องอภิญญา ยิ่งได้อ่านได้รู้มากขึ้นๆ ก็ทำให้ผมเกิดความซาบซึ้งศรัทธาต่อความสมบูรณ์ บริบูรณ์ของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งต่อความรู้ (วิชชา) ในพระพุทธศาสนา ภายใต้ร่มเงาแห่งพระโพธิญาณ อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชอบแล้วด้วยดี

โดยผมได้ทำการคัดลอกเนื้อหามาจากหนังสือ 3 เล่มนี้เป็นหลัก คือ
1) ทิพยอำนาจ โดยพระอริยคุณาธาร (ปุสฺโส เส็ง, ป.ธ. 6)
2) คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน และ 3) อภิญญา โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
ซึ่งบางส่วนที่นอกเหนือจากที่พิมพ์ด้วยตนเอง ผมคัดลอกมาจากเว็บอีกชั้นหนึ่ง ได้แก่
http://www.palungjit.com
http://www.dhammajak.net

ทั้งนี้เนื้อหาที่คัดลอกมานี้ ผมได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งให้ เธอ คนนั้น ได้อ่านเป็นตอนๆ ทางอีเมล จึงเป็นเนื้อหาเพียงเพื่อให้เข้าใจในหลักการสำคัญ และรายละเอียดบางส่วนเท่าที่จำเป็น เนื่องจากไม่สามารถคัดลอกเนื้อหามาได้ทั้งหมด ดังนั้นหากผู้อ่านท่านใดเกิดความสนใจจริงจังในการปฏิบัติฝึกฝนเพื่ออภิญญา พึงศึกษาโดยละเอียดจากหนังสือฉบับสมบูรณ์ ดังมีตัวอย่างตามรายชื่อหนังสือที่ได้อ้างอิงไว้ตอนท้ายของบทที่ 6 อาสวักขยญาณ

หลังจากรวบรวมเนื้อหาได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจึงมีความคิดในการบันทึกเนื้อหาดังกล่าวลงบนบล็อค Ekk's D-BOOK เพื่อความสะดวกในการอ่านทบทวนเนื้อหาหลัก เป็นการเฉพาะส่วนตัวของผมเอง และได้เพิ่มเติมเนื้อหาของบทที่ 6 อาสวักขยญาณ หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจใคร่รู้ในเรื่องนี้ตามสมควร


ด้วยความปรารถนาดี

Blogger Ekk

24/08/2553

ไม่มีความคิดเห็น: